Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Základní škola

Ve školním roce 2023/2024 se v základní škole vzdělává 41 žáků. Školní družinu navštěvuje 25 žáků.

Školní vzdělávací program Tvořivá škola — cesta k poznávání naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech činnostního učení. Žáci si osvojují základní poznatky o životě kolem sebe. Nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, zapojením do učení co nejvíce smyslů, provádění činností, pozorování, objevování a vyslovování závěrů.

Jsme málotřídní základní škola s mateřskou školou, která se nachází v obci Radějov. Vzhledem k tomu, že obec leží v lokalitě CHKO Bílé Karpaty, okolí tak zdobí krásná příroda, bohatá na vzácné a chráněné rostliny i živočichy. Podél školy protéká potok Radějovka. Žáci poznávají přírodu přirozeným způsobem, protože jsou jí neustále obklopováni. V blízkosti školy je zahrada, která je využívána nejen žáky k vyučování, ale i mateřskou školou k herním aktivitám. V  zimním období využíváme  okolní kopcovitou krajinu k sáňkování. Navštěvujeme blízkou knihovnu a Obecní úřad za účelem seznámení s jeho chodem, historií obce a životem lidí. Žáci jsou zapojováni do kulturního dění v obci. Často dojíždí do nedaleké Strážnice na různá kulturní představení, do muzea, skanzenu atd.

Ve škole se soustředí ve třech třídách pět ročníků ZŠ, školní družina, jednotřídní mateřská škola a školní kuchyně s výdejnou.

Školské poradenské zařízení  má za úkol pomáhat žákům i jejich zákonným zástupcům ve zvládání problematiky základního vzdělávání. Přizpůsobujeme se potřebám žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i žákům mimořádně nadaným. budovou školy je propojena tělocvična. Třídy jsou vybaveny počítači a interaktivními tabulemi, které jsou doplněny interaktivními učebnicemi. Škola má k dispozici dětské hřiště, víceúčelové hřiště a farní zahradu, které jsou využívány nejen na hodiny tělesné výchovy.

Škola se zapojuje do projektů — Recyklohraní — je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou, která usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické výchovy do výuky i celkového života školy. Ekoškola — projekt, který je realizován v podobném duchu. Spolupracujeme se vzdělávacím střediskem CHKO Bílé Karpaty — pořádáme ekologické besedy. Den Země — každoročně vytváříme projekt Den Země, v němž prověřujeme znalosti žáků z ekologické výchovy a současně doplňujeme nové informace pomocí vhodných metod a postupů. Ovoce do škol, Mléko do škol — žáci se učí žít zdravým způsobem života. Putování Radějovem — žáci poznávají domov a okolí formou střednědobého projektu. Seznamují se s historií obce, tradicemi a kulturou. V rámci projektu jsou organizovány besedy s osobnostmi obce.­ Dopravní hřiště — projekt realizovaný ve spolupráci s DDM Veselí nad Moravou. Žáci získávají teoretické i praktické zkušenosti v oblasti dopravní výchovy. Vlastivědný projekt Praha — ve čtvrtém ročníku navštěvují žáci hlavní město. Plavecký výcvik — celá škola včetně předškoláků mateřské školy se každoročně zapojuje do plaveckého výcviku ve Bzenci. Mezinárodní kontakty — snažíme se navazovat mezinárodní kontakty, aby žáci poznávali obyvatele jiných zemí a zároveň se učili komunikovat pomocí anglického jazyka. Knihovna — mezi další projekty patří spolupráce s místní knihovnou. Pasování — závěrem školního roku jsou pasováni žáci prvního ročníku na Čtenáře a žáci posledního ročníku na Absolventy Základní školy Radějov.

V současné době naše škola realizuje projekt Operační program Jan Amos Komenský - Cesta za vzděláváním, který je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z výzvy MŠMT. Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Prvořadý je pro nás průběh a výsledky vzdělávání. Zaměříme se na školní klima, vzájemné vztahy s rodiči, materiální, technické, ekonomické, hygienické a další nezbytné podmínky ke vzdělávání, řízení školy, kvalitu personální práce, další vzdělávání pedagogických pracovníků a soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Aktuality

Partneři