Základní škola a Mateřská škola Radějov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

                        

 

            

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

                       

      

 

 

OP JAK - Cesta za vzděláváním

Naše škola realizuje projekt Cesta za vzděláváním, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001822                        podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů.

 

Tento projekt je spolufinancován EU

 

 

 

Kvalitní vzdělávání II. - Šablony III.

Naše škola realizuje projekt Kvalitní vzdělávání II. , reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020454 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent, extrakurikulární a rozvojové aktivity – projektový den ve výuce.

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent, extrakurikulární a rozvojové aktivity – projektový den ve výuce, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Kvalitní vzdělávání - Výzva 63 OP VVV - Šablony II.

 

V době od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 naše škola realizuje projekt Kvalitní vzdělávání v rámci Výzvy 63 OP VVV - Šablony II, který je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit/aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči dětí, spolupráci s veřejností.

Zaměření projektu -

mateřská škola:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Komunitně osvětová setkání

základní škola:

 • Školní asistent - personální podpora
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • Klub pro žáky ZŠ - Čtenářský klub, Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem)
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • spolupráci s rodiči žáků ZŠ.

školní družina:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žúčastníky ŠD
 • Projektový den v ŠD

Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU a podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Šablony pro MŠ a ZŠ II.

 

Otevřené vzdělávání - Výzva 22 OP VVV - Šablony I

Naše škola realizovalaod 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 projekt Otevřené vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/16_022/0001133 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Zaměření projektu:

personální podpora (chůva), osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování), spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Hlavní cíle projektu:

zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost — Výzva č. 56

/userfiles/Výzva_č.-56-plakát.docx

Dne 7. července 2015 byla schválena žádost o účast v projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56 -  Zvyšování kvality vzdělávání v Radějově, reg. č: CZ.1.07/1.1.00/56.1128.


Škola naplňovala tyto klíčové aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele — krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání minimálně 10 pracovních dnů pro dva učitele ZŠ.
3. Zahraniční jazykově—vzdělávací pobyt pro žáky — krátkodobý jazykově—vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu  9 vyučovacích hodin a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa.


Projekt byl realizován do 31. 12. 2015.

 

EU peníze školám  - Tvořivá škola – Cesta k poznávání

Naše základní škola se zúčastnila v letech 2010 – 2013 projektu EU peníze školám. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo zavedení oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Základní škola se zapojila do následujících klíčových aktivit:

• Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti

• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

• Individualizace cizích jazyků

• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

• Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

• Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

• Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

• Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci v této oblasti

Ke zlepšení výuky v těchto oblastech přispělo metodické vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorba a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů, vybavení tříd moderní počítačovou technikou a interaktivními tabulemi. Zvýšení účinnosti práce s žáky probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. Na jmenované aktivity byla v rámci projektu vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohly využít všechny základní školy v ČR, mimo území hlavního města Prahy. Naše škola získala částku 405 609 Kč.

Kontaktní osoba pro zájemce materiálů: Mgr. Petra Jamná, tel. 725 035 723

 

Rodiče vítáni – Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Již od roku 2012 je naše škola součástí projektu Rodiče  vítáni. Díky projektu si stále více uvědomujeme důležitost vzájemné komunikace. Rodiče oceňují, když se k nim chová škola vstřícně a partnersky. Naši učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to nejen oběma stranám, ale zejména žákům.

 

Školní mléko

Důvody proč vstoupit do projektu Školní mléko byly jasné: upozorňování lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou. Díky dotacím EU a podpoře výrobců mají žáci základní školy i děti mateřské školy nárok na dotované mléčné výrobky každý vyučovací den za příznivou cenu.

 

Ovoce do škol

V návaznosti na projekt Školní mléko jsme vstoupili do projektu Ovoce do škol. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 5. ročníku. Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení jejich spotřeby, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšení zdravotního stavu dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

 

Portál  Proškoly.cz

Škola je aktivní na portálu Proškoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace) a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Kromě určení hodnoty inteligence v jednotlivých oblastech umožňují tyto testy její rozvoj. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, učitele i rodiče.

 

Den Země

Každoročně připravujeme projekt k oslavám Dne Země. Letos navštívíme farmu ve Tvarožné Lhotě. Tématem budou hospodářská zvířata pod názvem Od jehňátka po klubíčko.

 

Dopravní výchova

O tom, že děti potřebují být neustále seznamovány se silničními pravidly, poučovány o bezpečném chování v současném hustém automobilovém provozu, snad není pochyb. Dnes a denně se setkáváme s příklady zbytečných nehod. Naše škola spolupracuje s DDM Veselí nad Moravou, kam dvakrát za rok dojíždíme za teoretickou i praktickou výukou dopravní výchovy.

 

Putování Radějovem

Každé tři roky se věnujeme projektovému dni Putování Radějovem. Cílem je upevnit vztah dětí k obci a prohloubit větší povědomí o historii Radějova, významných osobnostech či stavbách i současném životě v obci.

 

Ekoškola

Program Ekoškola, kterého jsme součástí, je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole i jejím okolí.

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění i recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií nebo použitých drobných elektrozařízení.

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT budou umístěny v budově školy.

Každý žák smí do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

 

Vzdělávací středisko CHKO Bílé Karpaty

Spolupráce se vzdělávacím střediskem CHKO Bílé Karpaty nabízí programy, doplňující standardní výuku. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity, používají netradiční formy výuky.

 

Vlastivědný projekt Praha

Jedním z témat učiva vlastivědy ve čtvrtém ročníku je poznávání České republiky. Žáci se zúčastňují vlastivědného projektu – Praha. Na konci školního roku navštěvují naše hlavní město a jeho významné památky.

Aktuality

Partneři